Full Name
Annika Skandsen
Job Title
Psykologspesialist/Phd Stipendiat
Company
BUP Hinna, SUS/UIB
Speaker Bio
Psykologspesialist ved BUP Hinna, Stavanger universitetssykehus.
PhD stipendiat ved psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.

Spesialist i barne- og ungdomspsykologi og Master of Science i ledelse. Skandsen sitter i RBUP Øst/Sør sin ressursgruppe i Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi. Hun har utviklet og er kursleder for Helsetilsynet sin årlige kursrekke for Fylkesmannsembetene i tilsynssamtaler med barn/ungdom som bor på barneverninstitusjoner.

Faglige hovedinteresser er traumebehandling, omsorgssvikt, utviklingspsykologi, tverretatlig samarbeid, kriminalpsykologi og selvskading/suicidalitet. Hun har gitt ut flere publikasjoner fra feltet og har jobbet med traumatiserte barn/ungdom innenfor flere ulike instanser: politiet v/Statens barnehus, statlig barnevern v/Bufetat, Sosialpediatrisk seksjon v/Barneklinikken Ullevål sykehus/Rikshospitalet og Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP).
Annika Skandsen